WERKWIJZEN

Wat mij betreft is een goede therapeut een mens met inzicht en ervaring. Een therapeut die zich in kan leven in jouw beleving en vanuit die positie de ondersteuning biedt die jij nodig hebt. Een therapeut die rekening houdt met maatschappelijke en sociale omstandigheden en zoveel mogelijk naar jouw mogelijkheden kijkt waarbij jij als ‘zelfontwikkelaar’ in wordt gezet in het therapeutisch proces.

In de beeldende therapie wordt ervaringsgericht gewerkt. Proces en bewustwording zijn hierbij van belang. Je leert om te veranderen wat je niet wilt accepteren en te accepteren wat je niet kunt veranderen. Je leert jezelf kennen en waarderen.

Vaktherapeutische werkwijzen
Hieronder wordt een schematisch overzicht weergegeven van de verschillende werkwijzen waar mee gewerkt wordt binnen de vaktherapie.

De Palliatieve werkwijze
Ook deze werkwijze biedt ondersteuning in het leren omgaan met problemen maar heeft een ander karakter. De belangrijkste doelstelling van de palliatieve therapie is het verzachten van fysieke pijn en het verzachten van, ondersteunen en valideren bij psychische problematiek. Enkele doelstellingen binnen deze werkwijze zijn:

 • Verminderen van psychosomatische klachten
 • Verwerken van een verlies dat optreed na een plotselinge handicap
 • Verminderen van chronische pijn
 • Afscheid kunnen nemen van het leven
 • Verwerken van een verlies (van een persoon)

De Re-educatieve werkwijze
De re-educatieve werkwijze richt zich op het beïnvloeden en doorwerken van problemen. Hiertoe behoren enerzijds het via gestructureerde, trainingsgerichte activiteiten veranderen van probleemgedrag, anderzijds het behandelen van de eventuele psychische conflicten die aan het probleemgedrag ten grondslag liggen. Bij deze werkwijze staan het eigen gedrag en beleving in het hier en nu en de directe oorzaken hiervan centraal. Enkele doelstellingen binnen deze werkwijze zijn:

 • Uiten en reguleren van emoties
 • Uitbreiden van het gedragsrepertoire
 • Vergroten van de frustratietolerantie
 • Versterken van het zelfvertrouwen
 • Afremmen van impulsief gedrag
 • Wijzigen en uitbreiden van het zelfbeeld
 • Verbeteren van realiteitsoriëntatie
 • Verminderen van faalangst
 • Verbeteren van de sociale interactie en de interpersoonlijke vaardigheden
 • Grenzen leren trekken
 • Ontwikkelen van de zelfreflectie
 • Vergroten van het inzicht in de bewuste intra- en interpsychische conflicten

Daar waar sprake is van het behandelen van (bewuste) psychische conflicten worden doelstellingen gekozen als:

 • Exploreren van het actuele emotionele en sociale leven
 • Vergroten van inzicht in de bewuste intra- en interpsychische conflicten
 • Ontwikkelen van zelfreflectie

De Supportieve werkwijze
Deze werkwijze richt zich vooral op het leren omgaan en de ondersteuning bij problemen. De activiteiten zijn gericht op ondersteuning, stabilisering en ontwikkeling. Enkele doelstellingen binnen deze werkwijze zijn:

 • Verbeteren van de emotionele aanpassing (reageren overeenkomstig met de situatie)
 • Zo snel mogelijk een emotioneel evenwicht bereiken (rustig worden, minder huilen)
 • Verstevigen van de bestaande afweer (niet snel overstuur raken, je niet laten meeslepen)
 • Ontwikkelen van controlemechanismen (dingen wel of niet doen)
 • Exploreren van (nieuwe) gedachten en gevoelens
 • Zelfactualisatie (mogelijkheden van jezelf ontwikkelen)

Reconstructieve therapie
Deze werkwijze is gericht op het doorwerken van problemen. Het gaat hier vaak om het ontdekken en oplossen van onbewuste conflicten die vaak terug te voeren zijn tot de kinderjaren. Enkele doelstellingen binnen deze werkwijze zijn:

 • Onbewuste ervaringen en gevoelens bewust maken en de oorzaken (die in het verleden liggen) opsporen.
 • Overdrachtsrelaties en projecties inzichtelijk maken
 • Intra- en interpersoonlijke conflicten inzichtelijk maken en oplossen
 • Persoonlijkheidsverandering

De Ortho(ped)agogische werkwijze
Deze werkwijze heeft als doelstelling het ondersteunen van de ontwikkeling bij mensen met beperkingen. De mediumactiviteiten zijn gericht op de ontwikkeling van psychomotorische, sensomotorische en spraak/taalvaardigheden en perceptuele, cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden. Enkele doelstellingen binnen deze werkwijze zijn:

 • Verbetering van de fijne en grove motoriek Veranderen van gedrag
 • Verbetering van de hand-oog coördinatie
 • Stimuleren van doelgericht werken
 • Verbetering van de spraak /waarneming
 • Vergroten van de gerichtheid op de ander
 • Vasthouden van de aandacht Verbeteren van de sociale vaardigheden
 • Vergroten van de concentratieboog
 • Leren dragen van verantwoordelijkheid
 • Leren onderscheiden van stimuli
 • Leren samenwerken
 • Opheffen van passiviteit
 • Zich in een ander kunnen inleven
 • Leren omgaan met emotionaliteit

Bron: Smeijsters, H. (2008). Handboek creatieve therapie. Bussum: Uitgeverij coutinho

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de diensten te waarborgen wordt er tijdens, voor en na de behandelingen geregeld geëvalueerd en gemonitord. Iedere zeven sessies vindt er een (tussen)evaluatie plaats, waarbij wordt gekeken naar de huidige stand van zaken, de te bereiken doelen en het verloop van de behandeling. Hierbij wordt de beroepscode voor vaktherapeuten in acht genomen.

Klik hier voor de algemene voorwaarden vaktherapie en Reglement Klachtencommissie